SKIP001477 Journal 2

Journal

Title[Cultivation and karyotype analysis of the human embryonic stem cells HUES4].
AuthorsZhang WH, Sun XF, Kong S, Jiang YH, Zheng YH, Yin YF
JournalZhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi
Year2007
Volume24
Issue3
Pages275-8
URLhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17557236
PubMed ID17557236
DOI